-15% rabatu na wszystko z kodem rabatowym: WIOSNA

Regulamin

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne
 
Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.alkmie.com jest prowadzony przez:
Dane kontaktowe:

 1. adres pocztowy:
  Alkemie Group Bodnar Spółka komandytowa
  Inżynierska 13,
  81-512 Gdynia
  NIP 8943060126
 2. adres poczty elektronicznej: hello@alkmie.com
 3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 690 680 160, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
   
  Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Firma - Alkemie Group Bodnar Spółka komandytowa, ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia, spółka prawa handlowego zarejestrowana przez Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 8943060126, REGON 360952167, KRS 0000962940

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Alkemie Group Bodnar dostępny na stronie internetowej pod adresem www.alkmie.com

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Alkemie Group Bodnar niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie;

5) Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
6) Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

7) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Alkemie Group Bodnar skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

8) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

9) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Alkemie Group Bodnar przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 
10) Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 
Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 
Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej:
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
   
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Alkemie Group Bodnar podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
   
  Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 5. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 6. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 7. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 8. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 9. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Rejestracja i logowanie
 
Alkemie Group świadczy drogą elektroniczną bezpłatne usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem alkmie.com.

Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.

Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem alkmie.com zakładki „Zaloguj się/Zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Z tą chwilą zostanie zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną prowadzenia Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@alkmie.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy Alkemie Group Bodnar ul. Okopowa 18, 58-500 Jelenia Góra, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 
Alkemie Group Bodnar może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
   
  Alkemie Group Bodnar może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
<br>
§ 3 Składanie zamówień
 
Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.alkmie.com.

Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.alkmie.com skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 
W formularzu zamówienia należy wskazać:

 1. imię i nazwisko oraz adres Klienta,
 2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
 3. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż w formularzu rejestracyjnym.
   
  Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej.

Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.alkmie.com w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Usuń” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia.

Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Alkemie Group Bodnar oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Alkemie Group Bodnar wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Alkemie Group Bodnar z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Alkemie Group Bodnar. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Świadczenie przez Alkemie Group Bodnar usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Alkemie Group Bodnar za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Alkemie Group Bodnar albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 4 Ceny towarów
 
Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 
Występujące na stronie Sklepu internetowego ceny dzielą się na ceny regularne i ceny promocyjne (ceny po obniżce). Towary dostępne w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient. Cena promocyjna jest ceną ustaloną na podstawie rabatu, promocji, upustu, itp.

Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 
§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru
 
W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

a) przelew (przedpłata): należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

b) płatność online za pośrednictwem Systemu DotPay. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu DotPay oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.dotpay.pl
 
Koszt wysyłek zagranicznych, realizowany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, uzależniony jest od kraju, do którego wysyłka będzie transportowana. Koszty transportu dostępne są w zakładce Koszty i terminy dostaw

<br>
Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od Alkemie Group Bodnar wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu.
Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Imoje oraz Przelewy24. Regulamin korzystania z serwisu dostępny jest na stronie www.imoje.pl oraz www.przelewy24.pl.
 
§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru
 
Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów EU.
 
Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

 1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD 10 zł (dotyczy wysyłek krajowych)
 2. Paczkomaty In Post – cena przesyłki 8zł
 3. Wysyłka za pobraniem, Kurier DPD – cena przesyłki 14,00 PLN (dotyczy wysyłek krajowych)
 4. Wysyłka za pobraniem, Paczkomaty InPost – cena przesyłki 14,00 PLN

Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient.

W celu odbioru zamówionego towaru w siedzibie Firmy, Klient przedstawi Alkemie Group Bodnar w miejscu odbioru towaru numer zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od Alkemie Group Bodnar wiadomościach informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru w siedzibie Firmy, a także wskaże imię i nazwisko Klienta wskazane w formularzu zamówienia.

Zamówiony towar, dostarczony do siedziby Firmy, pozostaje gotowy do odbioru przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o możliwości jego odbioru.

W przypadku, gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w punkcie 7 powyżej, Klient i Alkemie mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru.

W przypadku, gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w siedzibie firmy w terminie określonym w punkcie 7 lub punkcie 8 powyżej, Alkemie Group Bodnar ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Alkemie Group Bodnar może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta, określonego w punkcie 7 i punkcie 8 powyżej.

Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Alkemie Group Bodnar fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.
 
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
 
Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy informując Alkemie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie formularza odstąpienia pocztą na adres: Alkemie Group Bodnar, ul Inżynierska 13, 81-512 Gdynia, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@alkmie.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór dostępny jest pod tym linkiem: https://alkmie.com//data/include/cms/formularz_zwrotu_alkmie.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Alkemie Group Bodnar przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Alkemie Group Bodnar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Alkemie Group Bodnar o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument / Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Alkemie Group Bodnar, ul Inżynierska 13, 81-512 Gdynia, z dopiskiem „Zwrot”. Klient może również zwrócić produkt w siedzibie Firmy.

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji
 
[Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży]
 
[Konsumenci i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta]
 
Alkemie Group Bodnar ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego doręczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od momentu wydania lub upływu minimalnej trwałości Towaru. Alkemie Group Bodnar ponosi wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta odpowiedzialność z tego tytułu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337).

Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności:
a)   opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru,
b)   przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 
Dodatkowo, aby Towar mógł zostać uznany za zgody z umową sprzedaży, musi:
a)   nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk,
b)   występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
-      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o tym wiedzieć,
-      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
-      publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży,
c)   być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
d)   być w takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, o których mowa w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru
 
Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy albo wymiany.
 
Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności powstałe po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w rezultacie zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.
 
Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany o braku zgodności Towaru z umową sprzedaży i otrzymania Towaru od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 
Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany do udostępnienia Sprzedawcy Towaru podlegającego naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 
Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, a:
a)   Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży,
b)   Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży,
c)   brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo podjęcia przez Sprzedawcę próby doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową sprzedaży,
d)   brak zgodności Towaru jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży,
e)   z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do stanu zgodnego z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności po stronie Konsumenta.
 
Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej w rezultacie skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 
Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli wykaże, że brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 
W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu odesłania.

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, nazwę i numer partii towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Alkemie Group Bodnar dowód zakupu towaru. Może to być kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, składając reklamację, jednocześnie wyraża zgodę na badanie nieniszczące produktu (jeżeli istnieje konieczność) w celu zbadania przyczyny powstania niezgodności.

Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego pod poniższym linkiem: https://alkmie.com//data/include/cms/formularz_reklamacyjny.pdf Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie musi korzystać ani się nim kierować.

Alkemie Group Bodnar rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 
[Przedsiębiorcy]
 
Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
 
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 
Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca jest uprawniony do:
a)   złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
b)   żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzecz na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 
Przedsiębiorca, składając reklamację, jednocześnie wyraża zgodę na badanie nieniszczące produktu (jeżeli istnieje konieczność) w celu zbadania przyczyny powstania niezgodności.
 
Wszelkie reklamacje związane z Towarem Przedsiębiorca może złożyć Sprzedawcy w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres hello@alkmie.com.
 
W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Przedsiębiorcy Towar posiada, żądania wobec Sprzedawcy oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Przedsiębiorcy na piśmie lub Trwałym Nośniku.

[Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną]
 
Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@alkmie.com.

Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Alkemie Group Bodnar zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 
§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 
Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Alkemie Group Bodnar, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 
W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 
Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Alkemie Group Bodnar:

 1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Alkemie Group Bodnar przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
   
  Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu: www.wiih.wroclaw.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   
  Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 
Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 
Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Alkemie Group Bodnar do kontaktu z Klientami: hello@alkmie.com.

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Alkemie Group Bodnar wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
 
§ 10 Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną
 
Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w postaci:
a)     newslettera,
b)     prowadzenia Konta Klienta,
c)     zamieszczania opinii,
d)     czatu.
 
Powyżej wskazane usługi świadczone są całodobowo przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem usługi czatu, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na stronie Sklepu internetowego.
 
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 
Newsletter
 
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Alkemie Group Bodnar. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Alkemie Group Bodnar, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Alkemie Group Bodnar. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 
Prowadzenie Konta Klienta
 
Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi, który dokonał rejestracji, indywidualnego panelu w ramach strony Sklepu internetowego, który umożliwia Klientowi dokonywanie wielu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składania Zamówień w oparciu o dane przypisane do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień, zgłaszanie reklamacji, składanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy sprzedaży, edytowanie danych.
 
Zamieszczanie opinii
 
Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientowi publikacji na stronie Sklepu internetowego indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów.
 
Czat
 
Usługa czatu polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem komunikatora obsługiwanego przez Sprzedawcę. Rezygnacja z usługi czatu jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z komunikatora obsługiwanego przez Sprzedawcę. Historia całej rozmowy prowadzonej za pośrednictwem tej usługi, zawierająca informację o dacie i godzinie jej odbycia, na żądanie Klienta jest mu przesyłana na wskazany adres e-mailowy.
 
Uprawnienia Sprzedawcy
 
Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych w przypadku podejmowania przez Klienta działań zmierzających do wyrządzenia Sprzedawcy szkody, w szczególności prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niewiązanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest podyktowane względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń strony Sklepu internetowego lub innymi działaniami o charakterze hakerskim. Sprzedawca zawiadamia Klienta o przyczynach zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na podany przez niego adres.

§ 11 Dane osobowe i polityka prywatności
 
Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Alkemie Group Bodnar Spółka komandytowa, ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@alkmie.com.

Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Alkemie Group Bodnar wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem https://alkmie.com/pol-privacy-and-cookie-notice.html.

§ 12 Postanowienia końcowe
 
Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.alkmie.com odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)

Alkemie Group Bodnar honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie Firmy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

Alkemie Group Bodnar zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.alkmie.com wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.alkmie.com przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

Załącznikiem do Regulaminu jest: wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Poprzednia wersja regulaminu dostępna pod linkiem.

<br>

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel