REGULAMIN KONKURSU „Kicia Kocia na lotnisku”

1.     Postanowienia ogólne  

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „Kicia Kocia na lotnisku” (dalej jako „Konkurs”) jest Alkemie Group Bodnar Spółka komandytowa

z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000962940. NIP: NIP 8943060126, REGON: 360952167 (dalej jako: „Organizator”).   

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.   

1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847).   

1.4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu instagram.com.

1.5. Konkurs trwa od dnia 01.06.2024 od godziny 10:00 do dnia 09.06.2024 do godziny 23:59

1.6. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu, określając prawa i obowiązki jego uczestników oraz Organizatora.  

2.     Warunki uczestnictwa w Konkursie   

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 2.3.  

2.2. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego). Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia na każde jego wezwanie zgody na rodzica lub opiekuna prawnego na każdym etapie trwania Konkursu.   

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wyżej wymienione, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, przy czym: 

1.a.1 pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia); 

1.a.2 za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.   

2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.   

2.5. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne podmioty.   

2.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.   

2.7. Jeden Uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz. W przypadku zamieszczenia większej liczby komentarzy przez tego samego Uczestnika, jego komentarze nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 3.     Zasady Konkursu  

3.1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dodać komentarz pod postem konkursowym na profilu @momme_cosmetics na portalu Instagram odpowiadając na pytanie „Jakie macie plany na wakacyjne przygody z Kicią Kocią: wyjazd na plażę, wycieczka do zoo a może piknik w parku? Podzielcie się swoimi pomysłami 😊”

3.2. Jeden Uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz. W przypadku zamieszczenia większej liczby zgłoszeń przez tego samego Uczestnika, jego zgłoszenia nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3. Komentarze mogą być zgłaszane jedynie w czasie trwania Konkursu, wskazanym w pkt 1.5. Zgłoszenia konkursowe nadesłane po zakończeniu trwania Konkursu lub też niespełniające wymagań opisanych powyżej, nie będą rozpoznawane.

3.4. Organizator nie dopuści do udziału w Konkursie komentarzy, które:   

3.4.1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych osób, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, zawierają treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;   

3.4.2. propagują lub nawołują do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym;   

3.4.3. prezentują zachowania niebezpieczne,

Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu.     

3.5. Z chwilą umieszczenia w serwisie, o którym mowa w pkt 1.4 Komentarza Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na korzystanie z treści Komentarza na następujących polach eksploatacji:   

3.5.1. rozpowszechnianie Komentarza poprzez jej publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;   

3.6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa całość autorskich prawa majątkowych do nagrodzonego komentarza, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy też czasowych, na następujących polach eksploatacji:  

3.6.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania komentarza oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

3.6.2. w zakresie obrotu oryginałami komentarza oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Komentarz utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

3.6.3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3.6.1. i 3.6.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.   

3.7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Zdjęcia, o którym mowa w pkt 3.6. Uczestnik przenosi również na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych.   

3.8. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec komentarza  autorskich praw osobistych i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.  

3.9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach komentarza. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Komentarza Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.   

3.10. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na profilu instagram.com oraz udostępnionego w Komentarzu oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.  

4.     Komisja Konkursowa  

4.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu (zwanego dalej „Laureatem”) oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej jako: „Komisja Konkursowa”).   

4.2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru zwycięskiego Komentarza, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając w szczególności adekwatność, oryginalność i walory artystyczne Komentarza.   

4.3. Publikacja danych Laureata Konkursu przez Organizatora nastąpi na stronie internetowej https://www.instagram.com/momme_cosmetics/w komentarzu pod postem konkursowym, najpóźniej w terminie 3 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu.  

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureata.  

4.5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt 7.  

5.     Nagrody 

5.1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci 3 zestawów kosmetyków MomMe Cosmetics. 1 miejsce: Książeczka Kicia Kocia na lotnisku, Spacerowy krem ochronny SPF 25 Kicia Kocia oraz Żel 2w1 Kicia Kocia 500ml o wartości rynkowej 103,99 złote brutto. 2 i 3 miejsce: Książeczka Kicia Kocia na lotnisku i Spacerowy krem ochronny SPF 25 Kicia Kocia o wartości rynkowej 54,99 złote brutto. Organizator przyzna 3 wybranym przez siebie Uczestnikom po 1 nagrodzie za 1, 2 i 3 miejsce.  

5.2. W celu uzgodnienia szczegółowego sposobu wydania Nagrody Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na profilu Instagramie @momme_cosmetics w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu, zgodnie z pkt 4.3. Dalszy kontakt z Laureatem będzie odbywał się za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.  

5.3. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania Nagrody. Udostępnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody.    

5.4. Niedochowanie przez Laureata terminu, o którym mowa w ust. 5.2. uznawane będzie za zrzeczenie się przez niego Nagrody, przy czym zrzeczenie się to obejmuje również nagrodę pieniężną, o której mowa w pkt 5.1.    

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych, uniemożliwiające doręczenie Nagrody.  

5.6. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata. Laureat może odebrać Nagrodę na ww. zasadach w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.  

5.7. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną Nagrody lub inne przedmioty albo usługi.   

6.     Podatki  

6.1. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.

6.2. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureaci wyrażają zgodę na to aby, kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.   

6.3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.   

6.4. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.  

7.     Postępowanie reklamacyjne  

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres hello@alkmie.com  lub listem poleconym, na adres Organizatora.  

7.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.   

7.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.  

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.  

7.5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od sposobu przesłania Reklamacji do Organizatora.   

8.     Dane osobowe  

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, to jest Alkemie Group Bodnar Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13.

8.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Konkursie, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu pobrania i odprowadzenia podatku, zgodnie z pkt 7.  

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.  

8.4. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.  

8.5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.  

8.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

8.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie www.alkmie.com   

9.     Postanowienia końcowe  

9.1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.alkmie.com

9.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.   

9.3. Zmiany Regulaminu obowiązują względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie, o której mowa w pkt 9.1.  

9.4. Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

9.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.