REGULAMIN PROGRAMU KLUBU AMBASADOREK ALKMIE

  

1.   Postanowienia ogólne  

1.1. Organizatorem programu pod nazwą „Klub Ambasadorek ALKMIE” (dalej jako „Program”) jest ALKEMIE GROUP BODNAR Spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 13, 81-512 Gdynia zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000962940, NIP: PL8943060126, REGON: 360952167 (dalej jako: „Organizator”).      

1.2. Celem programu jest wybór osób, które zostaną Ambasadorami Alkmie. Każdy z Ambasadorów otrzyma od Organizatora paczkę z produktami marki Alkmie.

1.3. W ramach Programu Ambasador zobowiązuje się:

1.3.1. opublikować w ciągu 2 tygodni od odebrania paczki 2 materiały graficzne na swoim profilu w serwisie Instagram w formie Instagram story min. 3 klatki przedstawiające tzw. unboxing oraz rolkę o produkcie i oznaczyć profil @alkmie_cosmetics.

1.3.2. przesyłania Organizatorowi – po upływie 14 dni od dnia publikacji statystyk z opublikowanych Postów i InstaStories.

1.3. Program rozpoczyna się od dnia 01.01.2024 i jest wydarzeniem cyklicznym w odstępach miesięcznych do dnia 31.12.2024 r.

1.4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Programu, określając prawa i obowiązki jego uczestników oraz Organizatora.  

  

2.   Warunki uczestnictwa w Programie   

2.1. Uczestnikiem Programu (dalej jako: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 2.2.  

2.2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wyżej wymienione, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Programu, przy czym: 

2.2.1. pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Programu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia); 

2.2.2. za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.   

2.4. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.   

2.5. Przystępując do Programu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.   

  

3.   Zasady Programu  

3.1. Wykonanie Zadania Programowego oznacza zamieszczenie przez Uczestnika w relacji/poście/rolce w serwisie Instagram i zgodnej z regulaminem Instagram, w którym przedstawiają swój ulubiony produkt/produkty marki Alkmie (dalej jako: „Praca”). Forma przedstawienia jest dowolna i zależy od kreatywności Uczestnika – może być to recenzja, scenka rodzajowa, film etc. Uczestnicy Programu zobowiązani są do oznaczenia @alkmiecosmetics i dodania hashtagu #AmbasadorkaAlkmie do publikacji.

3.2. Program jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się raz w miesiącu.

3.3. Organizator nie dopuści do udziału w Programie Prac, które:   

3.3.1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych osób, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, zawierają treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;   

3.3.2. propagują lub nawołują do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym;   

3.3.3. prezentują zachowania niebezpieczne;

3.3.4. naruszają zasady serwisu Instagram;

3.3.5. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

3.3.6. naruszają prawa autorskie osób trzecich.     

3.5. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Programowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

3.6. Uczestnik zapewnia także, że posiada zgody na publikację wizerunków osób uwiecznionych w ramach Zadania Programowego i wraz z publikacją Pracy przenosi takie zgody na Organizatora (a gdy to wizerunek Uczestnika uwieczniono w ramach Zadania Programowego, udziela zgody na publikację wizerunku Organizatorowi).

3.7. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Programowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Programowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

3.8. Z chwilą umieszczenia w serwisie Instagram Pracy Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na korzystanie z Pracy na następujących polach eksploatacji:   

3.8.1. rozpowszechnianie Pracy poprzez jej publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;   

3.8.2. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.   

3.9. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa całość autorskich prawa majątkowych do nagrodzonej Pracy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy też czasowych, na następujących polach eksploatacji:  

3.9.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy oraz jej opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

3.9.2. w zakresie obrotu oryginałami Pracy oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Pracę utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

3.9.3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3.9.1. i 3.9.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.   

3.10. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o którym mowa w pkt 3.9. Uczestnik przenosi również na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych.   

3.11. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Pracy autorskich praw osobistych i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.  

3.12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.   

3.13. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.  

  

4.   Komisja Programowa  

4.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Programu (zwanego dalej „Laureatem”) oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Programu, Organizator powoła komisję Programową (dalej jako: „Komisja Programowa”).   

4.2. Komisja Programowa dokonuje wyboru zwycięskiej Pracy, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając w szczególności adekwatność, oryginalność i walory artystyczne Pracy.   

4.3. Publikacja danych Laureatów Programu przez Organizatora następować będzie raz w miesiącu na profilu @alkmiecosmetics w serwisie Instagram zgodnie z cyklicznym terminem oznaczonym w ust. 3.2.

4.4. Od decyzji Komisji Programowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt 7.  

  

5.   Nagroda  

5.1. Nagrodą w Programie są  min. 3 produkty kosmetyczne otrzymane od Alkmie (dalej jako: „Nagroda”), tytuł Ambasadora, możliwość testowania przedpremierowo kosmetyków (jeśli pozwala na to wcześniejsza dostępność produktu) oraz dedykowane rabaty.

5.2. W celu uzgodnienia szczegółowego sposobu wydania Nagrody Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość w serwisie Instagram ze wskazaniem swojego adresu e-mail w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Programu, zgodnie z pkt 4.3. Dalszy kontakt z Laureatem będzie odbywał się za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.  

5.3. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania Nagrody. Udostepnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wynika z okoliczności leżących po stronie Uczestnika.   

5.4. Niedochowanie przez Laureata terminu, o którym mowa w ust. 5.2. uznawane będzie za zrzeczenie się przez niego Nagrody, przy czym zrzeczenie się to obejmuje również nagrodę pieniężną, o której mowa w pkt 6.1.    

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata Programu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych, uniemożliwiające doręczenie Nagrody.  

5.6. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata. Laureat może odebrać Nagrodę na ww. zasadach w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.  

5.7. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną Nagrody lub inne przedmioty albo usługi.   

  

6.   Podatki  

6.1. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody, to do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387).   

6.2. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.   

6.3. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.  

  

7.   Postępowanie reklamacyjne  

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres hello@alkmie.com lub listem poleconym, na adres Organizatora.  

7.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Programu oraz w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Programu. O zachowaniu terminu w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.   

7.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.  

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Programową w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.  

7.5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od sposobu przesłania Reklamacji do Organizatora.   

  

8.   Dane osobowe  

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Programem jest Organizator, to jest ALKEMIE GROUP BODNAR Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13.

8.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Programie, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu pobrania i odprowadzenia podatku, zgodnie z pkt 7.  

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Programu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.  

8.4. W celu przeprowadzenia Programu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Programu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.  

8.5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.  

8.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

8.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie www.alkmie.com.

  

9.   Postanowienia końcowe  

9.1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.alkmie.com.

9.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.   

9.3. Zmiany Regulaminu obowiązują względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie, o której mowa w pkt 9.1.  

9.4. Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

9.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.